• Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. Tính cách trưởng thành trong bão táp.

  • Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người

  • Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.

  • Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP


0