0 Hay!
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận

Trước tiên, hãy phá bỏ hết những lề thói tư duy thông thường

Trước tiên, hãy phá bỏ hết những lề thói tư duy thông thường
Tác giả: Marcus Buckingham - Curt Coffman
Dạng tài liệu: Google Drive
Tải vềTặng sách này

0