khóa học

Nghệ thuật kiểm soát bán hàng từ sói già Phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
2.141 người đã theo học

Nghệ thuật đặt câu hỏi cho khách hàng từ sói già Phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
3.417 người đã theo học

Nghệ thuật chào hàng từ sói già Phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
2.147 người đã theo học

Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ từ sói già Phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
1.245 người đã theo học

Nghệ thuật xây dựng khách hàng từ sói già Phố Wall

Diễn thuyết gia
299.000
1.785 người đã theo học

0