Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

- Học vấn: Thạc sĩ, Đại học Tiểu bang Washington – USA.

- Người sáng lập Trung tâm ngoại ngữ Gitizen Academy.

- Tác giả cuốn sách “5 Steps to Speak a New Language”

- 5 bước để nói một ngoại ngữ được xuất bản nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tất cả giảng viên

0