Thông tin giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

- Tứ đẳng huyền đai Taekwondo

- Huấn luyện viên Câu lạc bộ Taekwondo trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM

Tất cả giảng viên

0